Cover

 • 2015_1_c.jpg
 • 2010_1_c.jpg
 • 2012_3_c.jpg
 • 1999_3_c.jpg
 • 2001_3_c.jpg
 • 2000_3_c.jpg
 • 2015_2_c.jpg
 • 2011_2_c.jpg
 • 2013_3_c.jpg
 • 2007_1_c.jpg
 • 2015_3_c.jpg
 • 2004_3_c.jpg
 • 2005_1_c.jpg
 • 2005_2_c.jpg
 • 2000_1_c.jpg
 • 2013_1_c.jpg
 • 2007_2_c.jpg
 • 1998_1_c.jpg
 • 2004_1_c.jpg
 • 2006_1_c.jpg
 • 2002_3_c.jpg
 • 2014_3_c.jpg
 • 2016_1_c.jpg
 • 1999_1_c.jpg
 • 2001_1_c.jpg
 • 2012_2_c.jpg
 • 2006_3_c.jpg
 • 2013_2_c.jpg
 • 1999_2_c.jpg
 • 2006_2_c.jpg
 • 1996_3-c.jpg
 • 2014_2_c.jpg
 • 2009_1_c.jpg
 • 2005_3_c.jpg
 • 2003_3_c.jpg
 • 2000_2_c.jpg
 • 1996_2-c.jpg
 • 2002_2_c.jpg
 • 2004_2_c.jpg
 • 2011_3_c.jpg
 • 1997_1-c.jpg
 • 2014_1_c.jpg
 • 2012_1_c.jpg
 • 2001_2_c.jpg
 • 2010_2_c.jpg
 • 2003_1_c.jpg
 • 2002_1_c.jpg
 • 2011_1_c.jpg
 • 2003_2_c.jpg
 • 1998_3_c.jpg

Folgende "Mitteilungen der Bundesarbeitsgruppe (BAG) Kleinsäuger" sind erschienen:

Heft2/1996, Heft3/1996, Heft1/1997, Heft2/1997, Heft3/1997, Heft 1/1998, Heft2/1998, Heft 3/1998, Heft 1/1999, Heft 2/1999, Heft 3/1999, Heft 1/2000, Heft 2/2000

Folgende "Mitteilungen der Bundesarbeitsgruppe (BAG) Kleinsäuger e.V." sind erschienen:

Heft 3/2000, Heft 1/2001, Heft 2/2001, Heft 3/2001, Heft1/2002, Heft2/2002, Heft3/2002, Heft1/2003, Heft2/2003, Heft3/2003, Heft 1 / 2004, Heft2/2004, Heft3/2004, Heft1/2005, Heft2/2005, Heft3/2005, Heft1/2006, Heft2/2006, Heft3/2006, Heft1/2007, Heft2/2007, Heft3/2007, Heft1/2008, Heft2/2008, Heft3/2008, Heft1/2009, Heft2/2009, Heft3/2009, Heft1/2010, Heft2/2010, Heft3/2010, Heft1/2011, Heft2/2011, Heft3/2011, Heft 1 /2012, Heft2/2012, Heft3/2012, Heft1/2013, Heft2/2013, Heft3/2013, Heft1/2014, Heft2/2014, Heft3/2014, Heft1/2015, Heft2/2015, Heft3/2015

Folgende "Eliomys" sind erschienen:

Heft1/2016, Heft2/2016, Heft3/2016, Heft1/2017, Heft2/2017, Heft3/2017, Heft1/2018